Uncategorized

ייעוץ השקעות | ביטוח סחר | תקנות – תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

Written by admin

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

 

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות אלו תקנות שמתאימות עבור כל עיסקה אשר ביצע אותה בעבר לקוח, מנהל התיקים יערוך רישום.

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ והשקעות עוזרת בכדי להגיע להבנה נכונה ולסדר את המתאים שצריך לדעת עבור ייעוץ בהשקעות.

במסמך של התקנות מצויינים פרטים שונים כמו פרטי זיהוי הלקוח שעבורו בוצעה העסקה, אם העסקה אשר נעשתה היא תוצאה של פעולות ייעוץ ללקוח ותוצאה של הוראת לקוח ללא הפעלה של שיקול הדעת על ידי המנהלים.

 

תיקי ההשקעות מציגים לפני הלקוח דוחות מסודרים.

מנהל תיקים יעביר ללקוח דוח של אחת לרבעון, הדוח כולל פרטים עם כל התקנות, מנהל התיקים רשאי לשלוח ללקוח דוח בזמנים שהם קצרים יותר וכל דוח כזה יצטרך לכלול מתכונת קבועה בלי שום חיסור פרטים.

אופן העריכה של הדוח צריך להיות בצורה שהיא ברורה ונוחה לקריאה, העמודים של הדוח צריכים להיות ממוספרים בסדר עולה.

ישנם עוד תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות שעל ידי אותם תקנות ניתן להתנהל באופן ובצורה נכונה ביותר והכל על פי החוק שנקבע.

 

ואכן ישנם תקנות רבות של תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, ככל שהאדם דואג שהתקנות יהיו מסודרות יותר כך גם כל צורת ההתנהלות תהיה נכונה ותקינה.

ישנם הגדרות ברורות בתקנות אשר מנחות את הדרך בצורה ברורה לחלוטין.

ישנו גוף מוסדי שכולל קרן פנסיה, קרן נאמנות, קופת גמל ועוד.

אתר הפצה הוא אתר אינטרנט שבו מוצגים דיווחים של הגורמים המדווחים.

המצאה ללקוח זה אומר שמוסרים משלוח כלשהו, זה יכולה להיות המצאה אך שהיא תעשה בכתב.

ישנו טופס דיווח- אשר מוגדר בניירות ערך.

יום מסחר- זהו יום אשר בו מתקיים מסחר הבורסה בישראל.

יום עסקים- הוא יום אשר בו רוב התאגידים הבנקאיים בישראל פתוחים להצעות ולביצוע עסקאות עם הציבור.

 

כאשר יש דוח רבעוני ללקוח, מנהל התיקים אמור להמציא ללקוח דוח אחת לרבעון.

והדוח הרבעוני לא יהיה מאוחר יותר מהיום האחרון של החודש העוקב ליום הדוח והפרטים הכוללים יהיו עדכניים ליום הדוח, כמובן שהדוח הרבעוני צריך להערך לפי הנוסח הקיים.

 

About the author

admin

Leave a Comment